Vízszűrő.eu

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A Daily Deal Kft. Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2, cégjegyzékszám: 13-09-193512, adószáma: 26337328-2-13, Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, telefon: 0670-307-6147, e-mail cím: info@legszuro.eu,) (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a Weboldal-használóval, a továbbiakban: „Érintett” vagy „Felhasználó”) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az Érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy Weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése valamint, ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Daily Deal Kft. által működtetett alábbi Weboldalak adatkezelését szabályozza:

www.vizszuro.eu

(a fenti weboldal a továbbiakban „Weboldal” vagy „Weboldalak”)

és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról:

A tájékoztató módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba.

HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője/Érintettje egyedileg fér hozzá.

Címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1.Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2.Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
3.Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

4.A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5.Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – az Info tv. alapján – az Érintettnek ismernie kell, így különösen

a kezelendő adatok meghatározását,
az adatkezelés időtartamát,
a felhasználás célját,
az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

7.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

8.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI ELVEI

9.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adati minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

10.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

11.A cookie egy olyan betűkből és számokból álló kicsi állomány, amely a Felhasználó számítógépére töltődik a Weboldalak megtekintésekor. Ez teszi lehetővé, hogy a Weboldal felismerje a Felhasználó böngészőjét. A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a Felhasználók azonosításában. Ilyen módon a Felhasználók számára hasznosabb és relevánsabb reklámok jelenhetnek meg.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
Állandó cookie: ezek a cookie-k a Felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a Weboldalt.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie: A Felhasználó azonosítására szolgál a webáruház szolgáltatásába való belépés után, mely ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció.
Biztonsági cookie: A biztonsági cookie-k elengedhetetlenek az Európai uniós irányelv vagy más jogszabály által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Felhasználó által kifejezetten kért webáruházi szolgáltatás kapcsán. Ezzel a cookie-val hozható létre olyan egyedi azonosító, amely lehetővé teszi, hogy a webáruházi szolgáltatás hatékonyabban ismerhesse fel a visszatérő Felhasználókat.
12.A fenti cookie-k közül a „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és a „biztonsági cookie” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az Érintettektől.

13.Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
14.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

15.Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi Érintett, Felhasználó.

16.Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása.

17.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a munkamenet cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetekben maximum 2 évig tart.

18.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

19.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőből az Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

20.Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra az előfizető vagy Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

21.Egyéb tájékoztatás a Szolgáltató Weboldalain a cookie-k használatáról: Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja a Szolgáltató Weboldalai használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy Felhasználók nem lesznek képesek a Szolgáltató Weboldalai funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Weboldalak a tervezettől eltérően fognak működni a Felhasználó böngészőjében.

22.A Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

HÍRLEVÉL, DM (DIRECT MARKETING) TEVÉKENYSÉG

23.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Reklám tv.”) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevélre való feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse (továbbiakban: „Reklámajánlat”) . A Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható (lásd: 34. pont). Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a Szolgáltató nyilvántartásból haladéktalanul törli, és a Felhasználó részére Reklámajánlatot a továbbiakban nem küld.

24.Címzett reklámküldemény – azaz DM (direct mail) vagy postai hírlevél – természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az Érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

25.A Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a Reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

26.A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a Reklámajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a Reklámajánlatok küldéséhez szükséges – személyes adatát törli a nyilvántartásából és további Reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A leiratkozás a Reklámajánlatban/hírlevélben lévő linkre való kattintással is lehetséges (lásd: 34. pont).

27.Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
28.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, a Reklámajánlat/hírlevél megnyitását igazoló azonosító adat

29.Az Érintettek köre: A hírlevélre/Reklámajánlatra feliratkozó valamennyi Érintett.

30.Az adatkezelés célja: a Szolgáltató Weboldalairól reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, ajánlatokról. Továbbá a Szolgáltatóval szerződött alábbi reklámozó partnerek aktuális reklámját tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére, melyben tájékoztatást nyújt az aktuális információkról, termékekről, akciókról, ajánlatokról

31.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

32.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

33.Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-59139/2012

34.Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről/Reklámajánlatról, továbbá a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az Érintett kezdeményezni:

postai úton a Szolgáltató székhelyére címzett levélben
e-mail útján az alábbiak szerint:
www.vizsuro.eu oldal használata esetén: info@vizszuro.eu

a hírlevélben/Reklámajánlatban szereplő Weboldal tekintetében a Reklámajánlat/hírlevél láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva.
35.Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, és a Reklám tv. 6. § (5) bekezdése alapján.

36.Az Adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés

Az adatkezelés célja: a beérkezett e-mailek tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.
A kezelt adatok köre: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.
Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

37.Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Felhasználói fiók adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
38.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név (vezeték- és keresztnév), cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék (kupon) megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.

39.Az Érintettek köre: A Weboldalakon regisztrált valamennyi Érintett.

40.Az adatkezelés célja: a Weboldalak regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens (kuponvásárlás, megrendelőmodul) használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, Reklámajánlat/hírlevél küldése.

41.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok a regisztráció törlésével azonnal törli az Adatkezelő, kivéve a számviteli bizonylatok adatait, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére, mely értelmében 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

42.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

43.Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az Érintett kezdeményezni:

az adatok módosítását a Felhasználói fiókban a fiókadatok módosítása menüpont alatt,
a törlését és módosítását postai úton: a Felhasználót egyértelműen és hitelt érdemlő módon azonosítható nyilatkozatának a Szolgáltató székhelyére címzett levélben
a törlését és módosításáte-mail útján: a Felhasználót egyértelműen és hitelt érdemlő módon azonosítható nyilatkozatának az alábbiak szerinti:
www.legszuro.eu oldal használata esetén: info@legszuro.eu
címre küldött levélben.

44.Az adatkezelés nyilvántartás száma: NAIH-59139/2012

45.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker tv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

FUNKCIONÁLIS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

46.A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Továbbá a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek

47.A kezelt adatokat törölni kell a – fenti 46. pontban írt célból kezelt adatok esetén – a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázását követően. A fenti 46. pontban írt célból kezelt adatok továbbá törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő/Érintett így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

48.A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek/Érintettnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő/Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.

49.Az igénybe vevőnek/Érintettnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

50.A Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő/Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

53.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

54.Az Érintettek köre: Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a Weboldalt.

55.Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

56.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye és az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a facebook közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a facebook közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzat (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelvek (http://www.facebook.com/about/privacy/) ezeken a linkeken elérhetőek.

57.Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a facebook közösségi oldalon.

FONTOS

***Cégünk nem a facebook üzemeltetője, semmilyen kapcsolatban nem áll az amerikai Facebook Inc-el, azon kívül, hogy felhasználóként rendelkezünk facebook közösségi oldallal, mint a legtöbb cég. Kérjük facebook-kal kapcsolatos gondok miatt ne minket keressenek, mert nem tudunk segíteni.***

ADATBIZTONSÁG

58.Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

59.Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

60.Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az Adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
61.Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

62.A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekébenaz Adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
63.A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható, legyen.
64.Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek
és egyéb támadások ellen.
65.Az adattárolás módja: Az Adatkezelő adatmegőrzési helye a DOTROLL KFT (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5, support@dotroll.com, +36-1-432-3232) tárhelyszolgáltató által, a szerverén biztosított tárhely, illetve az Adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén lévő informatikai eszközök, a fentiek szerinti elvek betartása mellett végzi.

Tájékoztatás az Európai Parlament és Tanács 2018. május 25. napján hatályba lépő, 2016/679 sz. rendeletében foglaltakkal összhangban

Adatkezelési Tájékoztató – kiegészítés

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A honlap használata, illetőleg a megrendelések során megadott személyes adatai adatkezelésének jogalapja:

–       egyrészről az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

–       másrészről szerződés teljesítése, az Ön által leadott és később leadandó megrendelések tekintetében, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

 

Személyes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulás megadásának módja a szolgáltatás használatát megelőzően a weboldal honlapján elérhető és megjelenő adatkezelési tájékoztató megismerése és önkéntes elfogadása, melynek megtörténtét az adatkezelést megelőzően a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.

 

A weboldal szolgáltatásait, termékeit érintő hírlevelek / reklámajánlatok küldéséhez hozzájárulását a megrendelés leadásától, a honlapon történő regisztrációtól függetlenül megteheti, ezen hozzájárulás megadása nem képezi a megrendelés, regisztráció leadásának előfeltételét, és önmagában a megrendelés, regisztráció megtörténte sem eredményezi hírlevél / reklámajánlat küldését. Hírlevél / reklámajánlat küldése kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, ennek hiányában Ön a szolgáltatótól hírlevelet / reklámajánlatot nem kap.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési céljának teljesítéséig, illetőleg az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a dailydealkft@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

Szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig áll fenn, a weboldal jellegéből eredően azonban az Adatkezelő jogosult az Ön által megadott személyes adatokat a jövőbeni szerződések teljesítése érdekében nyilvántartani és kezelni.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

 • Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

 

 • Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

Cégnév: KBOSS.hu Kft

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7

Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7

E-mail:info@szamlazz.hu

Honlap: szamlazz.hu

 

Cégnév: Express Logistics System Kft.

Székhely: 2112 Veresegyház Hold u. 3.

Levelezési 2112 Veresegyház Hold u. 3.

E-mail: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu

Honlap: http://xlsfutar.hu

 

(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”).

 

Az Adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek:

 

Adattovábbítás harmadik fél részére

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai tárolásához a(z) DOTROLL KFT (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5, support@dotroll.com, +36-1-432-3232) szolgáltatását veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • A tájékoztatáshoz való jog

 

Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

 

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

 

 • A helyesbítéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

 

 • A törléshez/elfeledtetéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)       a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b)      Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d)      a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e)       a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

 

 • A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

 • Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

   

  Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   

  Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

   

  • A tiltakozáshoz való jog

   

  Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   

  A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó hírlevelek tekintetében Ön az adatkezelés elleni tiltakozását az Adatkezelő érdekében elektronikus úton megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő által erre a célra igénybe vett szolgáltató a továbbiakban nem küld Önnek hírlevelet/reklámcélú levelet.

   

  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

   

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

   

  Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

   

  Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

   

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

   

  Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

   

  Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  Honlap: www.naih.hu

   

  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  66. Az Érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  67. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  68.Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  69. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  70. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  71. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  72. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

  73. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban „Hatóság”) elrendelte.

  74. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  75. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  76. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

  77. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  JOGORVOSLAT

  78.Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  törvényben meghatározott egyéb esetben.
  79.Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  80.Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a döntését nem hozza meg a fenti 79. pontban írt határidőn belül – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ilyen ügyben soron kívül jár el.

  81.Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  BÍRÓSÁGI JOGÉRÉNYESÍTÉS

  82.Az Érintett jogainak megsértése, vagy a fenti 78-79. pontban írt feltételek fennállása esetén bírósághoz fordulhat.

  83.Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

  84.A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  85.A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  86.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

  87.Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

  88.A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett védett jogai megkövetelik.

  KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

  89.Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

  90.Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  91.Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  92.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  A jelen tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

   

  Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosításáról Önt email útján értesíti az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

   

  Az Adatkezelő által bevezetésre kerülő új adatkezelési cél(ok)ból az Ön személye adata(i) kizárólag az Ön előzetes, jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti hozzájárulása esetén kezelhető(ek).

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  A jelen tájékoztatót elkészítésekor figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra és ajánlásra:

  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR rendelet”), melynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Letöltés PDF-ben.